วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ทำไมต้องฝึกโยคะ

เพราะ โยคะคือ วิถีชีวิตที่มุ่งพัฒนากายและจิตใจให้เกิดศักยภาพสูงสุด และการฝึกโยคะทำให้ร่างกายทำงานได้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้จิตได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพสุงสุดแล้ว เมื่อนั้นเราก็จะเข้าถึง สุขภาวะ คือ เป้าหมายสุงสุดที่แท้จริงของชีวิต ดังนั้นเมื่อเราดูแลเอาใจใส่ร่างกายได้อย่างเป็นปกติอย่างสมำเสมอแล้ว จิตต้องดีตามไปด้วยและโกาศที่จะเจ็ไข้ได้ป่วยก็น้อยลง หรือหากมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น การฝึกโคะเป็นประจำจนมีร่างกายเข้มแข็ง ก็จะทำให้หายจากโรคภัยได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะท่าของโยคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อของส่วนต่างๆทำให้ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกสันหลัง ข้อต่อต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้น มีความสมดุลยิ่งขึ้นโยคะมีการผ่อนคลายสลับกับการเหยียดยืดตลอดเวลาที่ฝึก เช่น ๐ ช่วยกดนวดของระบบต่างๆ ภายในอันได้แก่ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธ์ฯลฯ การยึดสลับการผ่อนคลาย จะทำให้ระบบเหล่านี้ทำงานดีขึ้น๐ ช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนของเลือด ช่วยพัฒนาระบบประสาท การติดต่อสื่อสารสัมพันธืของกลไกลต่างๆ ภายในร่างกายการฝึกโยคะช่วยสร้างเสริมระบบหายใจให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น๐ ทำให้เรามีสติ รู้ความรู้สึกของร่างกาย รู้จิตและอารมณ์ของร่างกายตนเองได้ดีขึ้น เอื้อต่อการคุมอารมณ์ของตัวเอง๐ สอนให้เรามีจริยธรรม ทำให้เราเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม๐ มุ่งเน้นที่กายและจิตเป็นสำคัญ โยคะไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเดียวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ ทฤษฎีของโยคะ คือ การบำบัดของการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามที่กำหนด โดยเน้นการหายใจเข้า-ออก ให้สอดคล้องกับท่าฝึก และการทำสมาธิในการฝึก องค์ประกอบสำคัญของโยคะผู้ฝึกโยคะต้องคำนึงเสมอว่า โยคะนั้เป็นการผสมผสานกันระหว่างกายกับจิต ทั้งสองอย่างจะต้องสัมพันธ์กันตลอดเวลาที่ทำการฝึก Kept fit บริหารร่างกายให้ถูกต้อง เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี Balance การรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตใจโดยวางตัวและอารมณเป็นกลางไว้ Harmony ความลงตัวกับระหว่างการฝึกกายและจิต Purify body-mind-soul มีการชำระตนเองให้บริสุทธิ์ทั้งกายจิตใจและวิญญาณ โดยยึดหลักมีศีลธรรมจรรยาสำรวมจิตใจหรือทำสมาธิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น