วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ระดับของโยคะ


โยคะสูตร ถือเป็นส่วนประกอบของศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนานั้นสามารถเข้ากันได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งอาจจะเป็นเพราะโยคะสูตรได้เกิดขึ้นในยุคที่พระพุทธศาสนากำลังรุ่เรือง นั่นเอง เพื่อการเข้าใจตัวตนอย่างแท้จริง และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น จึงควรปฏิบัติตามระดับของโยคะ ซึ่งมีอยู่ 8ระดับคือ ๐ ยามะ หรือศีล 5 การมีจริยธรรมนั้น ถือเป็นพื้นฐานระดับแรกของความเป็นมนุษย์ ยามะมีแยกย่อยอีก5ข้อ ได้แก่ อหิงสา ไม่ลักทรัพย์ ไม่พูดปด ประพฤติพรมจรรย์ และไม่ถือครองวัตถุนิยมจนเกินไป ๐ นิยามะหรือ วินัย5 เมื่อมีศีลคือการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่เบียดเบียน ลำดับถัดไปคือ การสร้างวินัยในตัวเอง มีอยู่ด้วยกัน5ข้อคือ อดทน สันโดษ ชำระกายใจให้บริสุทธิ์ หมั่นศึกษาตัวเอง และมีศรัทธา ๐ อาสนะหรือการดูแลร่างกาย เมื่อมีศีลมีวินัยแล้ว ต่อมาก็ดูแลร่างกายตัวเอง อาสนะไม่ใช่การออกกำลังกาย แต่เป็นการปรับสมดุลต่างๆ ในการฝึกอาสนะ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมการฝึกท่าอาสนะและการปิดท้ายด้วยการผ่อนคลาย ๐ ปราณยามะหรือการฝึกลมหายใจ เมื่อร่างกายสมดุลก็พร้อมต่อการ ฝึกควบคุมลมหายใจ คือฝึกให้มีสมาธิ รู้จักลมหายใจของตนเองตลอดเวลา ควบคุมลมหายใจให้ได้ หายใจช้าลงและสงบขึ้น ๐ ปรัชยาหาระหรือสำรวมอินทรีย์ เมื่อร่างกายนิ่งลมหายใจสงบจากนั้นก็ฝึกควบคุมอารมณ์ ซึ่งมักปรวณแปรอยู่ตลอดเวลา คือ การควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การสำรวม รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ๐ ธารณะหรือการเพ่งจ้อง เมื่อกายสงบจึงเริ่มอบรมจิตซึ่งมีธรรมชาติของการไม่อยู่นิ่ง ธารนะคือการอบรมจิตให้สงบนิ่ง จิตนิ่งเป็นจิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วง ๐ ฌาน การอบรมจิตให้สมำเสมอ ทำให้จิตมีคุณภาพส฿งขึ้นจนถึงขั้นชาญ ฌานคือจิตที่สามารถจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องเดียว เป็นจิตดื่มดำอยู่ในสิ่งที่กำลังทำ เป็นจิตที่รู้เห็นตามความเป็นจริง ๐ สมาธิ สมาธิของโยคะไม่เหมือนกับสมาธิของพระพุทธศสนา สมาธิ คือ ผลสูงสุดของการฝึกโยคะ หมายถึง จิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียว พ้นจากความเป็นสอง พ้นจากความเป็นธรรมดา เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วการปฏิบัติโยคะครบทั้ง 8 ประการ ถือเป็นการมี"วิถีชีวิต"ไปตามครรลองของโยคะ จะช่วยให้ผู้ฝึกให้มีความแข็งแรง ยกระดับจิตให้สูงขึ้นสู่เป้าหมายสุดท้าย คือความหลุดพ้นหรือโมกษะ อันได้แก่ ความเป็นอิสระจากสิ่งผูกมัดทั้งปวงสำนึกแห่งวิถ๊ชีวิตอันดีงาม คือจริยธรรมโยคะแม้โยคะจะไม่ใช่คำสอนของศาสนา แต่ผู้ฝึกจะต้องดำรงด์ตนอยู่บนพื้นฐานในความดี มีจริยธรรม เช่น คิดสิ่งดีมีความบริสุทธิ์ สะอาดทั้งกายและใจ (คิดดี)พูดในแง่ดีและทัศนคติทางบวก (พูดดี)ปฏิบัติทุกสิ่งด้วยความตรงไปตรงมา และยุติธรรม(ทำดี)พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่(พอใจ) ชื่นชมและเห็นคูณค่าของธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งศักสิทธิ์(ชื่นชมยินดี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น